Miljøstyrelsens nedjustering af tilskud til sammenhængende arealer i Natura 2000-områder

Forside / Nyheder / Miljøstyrelsens nedjustering af tilskud til sammenhængende arealer i Natura 2000-områder

Indledning

I begyndelsen af efteråret 2023 modtog adskillige lodsejere brev fra Miljøstyrelsen indeholdende høring over udkast til afgørelse om nedjustering og revision af tilsagn under ordningen ”Tilskud til sammenhængende arealer i og i tilknytning til Natura 2000-områder”.

Miljøstyrelsen har foreløbigt vurderet, at tidligere udbetalt tilskud er beregnet efter en forkert tilskudssats, hvilket betyder, at Miljøstyrelsen nu vil kræve det for meget udbetalte tilbagebetalt inkl. renter af det for meget udbetalte tilskudsbeløb.

ML+ PARTNERS bistår en række af disse lodsejere i forbindelse med udarbejdelsen af et høringssvar til Miljøstyrelsen. Denne artikel giver et indblik i, hvorledes ML+ PARTNERS vurderer Miljøstyrelsens høring.  

Kort om sagen

Visse arealer i Danmark defineres som såkaldte ”§ 3-arealer”, hvilket betyder, at de er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, og at de kompenseres med et tilskud fastsat efter den ovenfor nævnte ordning. Der er tidligere tildelt tilskud efter hhv. mellemsats og høj sats.

Som følge af Miljøstyrelsens høring står lodsejerne p.t. til at skulle tilbagebetale meget store beløb.

Årsagen til dette er, at Miljøstyrelsen har vurderet, at der ikke i forbindelse med tildeling af tilskud med mellem sats eller høj sats er taget højde for, om tilskudsarealet er et § 3-areal. Det har, ifølge Miljøstyrelsen betydet, at § 3-arealet har været kompenseret med en højere sats end berettiget. Som følge heraf har disse lodsejere, ifølge Miljøstyrelsen, således ikke været berettiget til at modtage det pågældende tilskud. Lodsejerne skal herefter tilbagebetale differencen mellem høj sats og mellem sats og en lavere sats. Det løber op i, afhængigt af antal hektar, meget store tilbagebetalingskrav for lodsejerne.

ML+ PARTNERS synspunkt

Ifølge Miljøstyrelsen udgør det tildelte tilskud efter mellem sats eller høj sats ulovlig statsstøtte. Dette er ML+ PARTNERS grundlæggende uenig i. Den tildelte bevilling i form af tilskud opfylder ikke definitionen på ulovlig statsstøtte, sådan som den er fastslået i EU-retten, herunder i TEUF artikel 108, stk. 3 samt i EU-Kommissionens meddelelse C72019/5396 pkt. 13.

Landbruget – heriblandt lodsejerne – har haft en forventning om at have ret til den modtagne støtte, der objektivt set har været berettiget af sagens omstændigheder. Lodsejerne har i god tro modtaget det pågældende tilskud siden ordningens ikrafttræden i 2018. Det er bl.a. bemærkninger som disse, samt bemærkninger om afvisning af rentekrav, som ML+ PARTNERS har forelagt Miljøstyrelsen på vegne af lodsejerne.

Afslutning

ML+ PARTNERS modtager i disse dage de endelige afgørelser fra Miljøstyrelsen for de enkelte lodsejere. ML+ PARTNERS er nu i dialog med lodsejerne omkring eventuel domstolsprøvelse.

Har du behov for at høre nærmere, eller er du i tvivl om, hvorvidt ML+ PARTNERS kan bistå dig i forbindelse med de nye tilskudssatser, bør du kontakte os i dag.

Katarina Holme
Advokat

Katarina er advokat i ML+ PARTNERS. Hun har stor erfaring med rådgivning i forhold til aftale- og kontraktretlige spørgsmål, retssagsbehandling og energiprojekter.

+45 30 22 45 80