Forretningsbetingelser for ML+ PARTNERS

Generelt

Disse forretningsbetingelser er, medmindre andet skriftligt aftales, gældende for enhver opgave, som ML+ PARTNERS bistår med løsningen af på vegne af klienten. Ved modtagelse af en sag fra klienten undersøger vi gennem vores interne procedurer, at der ikke foreligger inhabilitet eller interessekonflikt. I forbindelse med enhver sag gælder også vores regler om fortrolighed, insiderhandel og hvidvask.

Honorar

Vores honorar beregnes med udgangspunkt i

  1. den tid og specialistviden, der er anvendt i forbindelse med vores bistand, og de involverede medarbejderes erfaring,
  2. en samlet vurdering af sagens art og udfald, sagens værdi og betydning for klienten,
  3. arbejdets karakter samt
  4. det ansvar, der er forbundet med sagens gennemførelse.

Ved enkelt-opgaver fakturerer vi typisk i forbindelse med afslutningen af sagen.

Ved længerevarende sager og i faste klientforhold søger vi at fakturere aconto.

Forsinket betaling medfører, at der tilskrives renter på det fakturerede beløb.

Manglende betaling kan medføre, at vi af denne årsag udtræder af sagen samt andre sager, som vi behandler for klienten.

Udlæg

Klienten vil ud over honoraret for den udførte bistand blive faktureret eventuelle udlæg i forbindelse hermed.

Moms

Vores honorar tillægges moms i overensstemmelse med gældende lovgivning. Hvis klienten i sit hjemland er forpligtet til at indeholde kildeskat af vores honorar, skal honoraret automatisk forhøjes med et sådant beløb, at ML+ PARTNERS efter den pågældende kildeskat vil modtage et beløb svarende til det oprindeligt fakturerede beløb før kildeskat.

Forhold til andre rådgivere

Hvis det er relevant, at der indhentes rådgivning fra andre rådgivere, f.eks. til tværfagligt samarbejde eller projektledere i forbindelse med projektudvikling, afstemmes opgaven med klienten i forbindelse med valget af rådgiver. 

Klienten er opdragsgiver for sådanne rådgivere, selvom fakturaen stiles til ML+ PARTNERS.

Vi er ikke ansvarlige for den af disse rådgivere ydede bistand.

Klientmidler

Midler, som vores klienter betror ML+ PARTNERS, forvaltes efter Advokatsamfundets regler for klientkonti (Klientkontovedtægten).

ML+ PARTNERS er ikke ansvarlig for klientmidler indsat på klientkonti hos vores bankforbindelse i tilfælde af, at det pågældende pengeinstitut måtte blive nødlidende. Klientmidler indsat på klientkonti er omfattet af de almindelige regler om indskydergaranti og er således som udgangspunkt omfattet af et dækningsmaksimum på EUR 100.000 for samtlige konti klienten har i det pågældende pengeinstitut.

ML+ PARTNERS vil, medmindre andet aftales med klienten, anvende vores sædvanlige bankforbindelser. Oplysninger om vores sædvanlige bankforbindelser kan indhentes ved henvendelse til den klientansvarlige advokat.

Forsikring og garantiordning

Alle advokater hos ML+ PARTNERS er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Danmark (Indiakaj 6, 2100 København Ø). Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af ML+ PARTNERS, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Vi er ansvarlige for vores bistand over for vores klienter efter danske retsregler.

Vores ansvar omfatter dog ikke driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill eller andre former for indirekte tab. Hvis en anden rådgivers ansvar i forbindelse med den pågældende sag er begrænset, afskåret eller dækket af forsikring, er vores ansvar begrænset til det beløb, som vi ville have været ansvarlige for, hvis der ikke havde været en sådan begrænsning, afskæring af ansvar eller forsikringsdækning.

Vores klientforhold ophører på det tidspunkt, hvor den afsluttende faktura for vores bistand udstedes, eller på begæring af klienten. Hvis vi i en konkret sag ikke længere mener at kunne varetage sagen i klientens interesse, kan vi udtræde af sagen.

Originale dokumenter udleveres typisk senest i forbindelse med opgavens afslutning.

Immaterielle rettigheder

Immaterielle rettigheder til materiale udarbejdet af ML+ PARTNERS, tilhører ML+ PARTNERS, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Tvister med ML+ PARTNERS kan alene behandles under dansk ret og de danske domstole har eksklusiv kompetence til at behandle sager om krav mod ML+ PARTNERS.

Andre forhold

– Fortrolighed

Medarbejderne hos ML+ PARTNERS har underskrevet en erklæring om tavshedspligt vedrørende vores klienters sager og øvrige forhold.  

Alle oplysninger, som vi modtager fra vores klienter i forbindelse med vores bistand, er underlagt vores tavshedspligt som advokater, og vi behandler derfor disse oplysninger med fuld fortrolighed.

Tavshedspligten gælder med respekt af regler, som pålægger advokater oplysningspligt i forhold til offentlige myndigheder eller andre, herunder reglerne mod hvidvask.

– Kommunikation

ML+PARTNERS kommunikerer bl.a. via e-mail. Som standard er e-mails krypterede. Dette kan kræve særlige forhold hos modtager og i det omfang kunden ikke besidder en sikker mailadresse, tager vi forbehold for at sende den ukrypteret til kunden.

Vi tager ikke ansvar for virus, uautoriserede ændringer/manipulation, uretmæssig overvågning/videredistribution eller andre forhold som følge heraf.

Vi kan modtage sikker mail til både de individuelle mailadresser, i firmaets digitale postkasse og e-Boks under cvr.nr. 34059675.

Såfremt kunden ønsker det, kan oplysninger fremsendes og modtages som almindelig post. Dette kan medføre en både dyrere og langsommere sagsbehandling.

– Insiderregler

Medarbejderne hos ML+ PARTNERS er pålagt interne regler, som opfylder de krav, der stilles i markedsmisbrugsforordningen til håndtering af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer.

– Databeskyttelse

ML+ PARTNERS indsamler og behandler personoplysninger om vores klienter og andre personer, som er involveret i retlige forhold, der behandles som led i udøvelsen af vores advokatvirksomhed. Oplysning om ML+ PARTNERS indsamling og behandling af sådanne personoplysninger og deres rettigheder som datasubjekt findes i vores Information om behandling af personoplysninger, som findes under Privatlivspolitikker på www.mlplus.dk

– Regler mod hvidvaskning

ML+ PARTNERS er som advokatfirma omfattet af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Vi har efter denne lov pligt til at indhente identitetsoplysninger og evt. anden dokumentation fra såvel nye som eksisterende klienter, der ikke tidligere har afgivet identitetsoplysninger. Klienter skal således ved oprettelse af en sag hos os oplyse navn, adresse og CPR-nummer eller CVR-nummer. Udenlandske klienter skal give andre oplysninger, der identificerer klienten på tilsvarende måde som et CPR-nummer for personer eller CVR-nummer for selskaber. Identitetsoplysninger indhentet om fysiske personer som led i ML+ PARTNERS forpligtelser i henhold til hvidvaskreglerne vil alene blive behandlet og opbevaret med henblik på forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme. Der vil ikke ske behandling af sådanne identitetsoplysninger til andre formål, herunder kommercielle formål. Som følge af reglerne er vi i visse situationer forpligtet til at foretage underretning til Advokatsamfundet og/eller National enhed for Særlig Kriminalitet ved mistanke om eller rimelig grund til at formode, at en transaktion, midler eller en aktivitet har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Der kan i forbindelse med en sådan underretning ske videregivelse til Advokatsamfundet og/eller National enhed for Særlig Kriminalitet af indhentede identitetsoplysninger. 

Hvis ML+ PARTNERS skal iværksætte oprettelse af en separat klientkonto, er vi desuden forpligtet til at videregive indhentede identitetsoplysninger til det pengeinstitut, hvori klientkontoen oprettes til brug for opfyldelse af forpligtelse efter hvidvaskloven.

Identitetsoplysningerne opbevares i henhold til hvidvaskloven i 5 år efter klientforholdets ophør.

– Lovvalg og værneting

Tvister med ML+ PARTNERS kan alene behandles under dansk ret og de danske domstole har eksklusiv kompetence til at behandle sager og krav mod ML+ PARTNERS. 

Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem

Alle advokater hos ML+ PARTNERS er medlem af brancheforeningen Danske Advokater, beskikket af Civilstyrelsen og en del af Advokatsamfundet.

Advokaterne hos ML+ PARTNERS er således omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Klageadgang

Hvis vores bistand eller honorar ikke lever op til klientens forventninger, opfordrer vi klienten til at kontakte den advokat, der er ansvarlig for klientforholdet eller Adm. direktør Marie-Louise Moltke-Leth. Vi vil så drøfte spørgsmålet og søge en mindelig løsning på spørgsmålet. Advokaterne hos ML+ PARTNERS er i øvrigt underlagt Advokatsamfundets generelle regler vedrørende klager, herunder klage over salærets størrelse og/eller adfærdsklage, som behandles af Advokatnævnet. De regler, der gælder for Advokatnævnet, kan findes på Advokatnævnets hjemmeside www.advokatnaevnet.dk.

Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K 

Tlf. 33 96 97 97. Telefontid mandag – fredag fra kl. 09.30 til kl. 12.30.  

Kontaktoplysninger

ML+ PARTNERS er etableret på følgende adresser:

Trigevej 20, Søften, 8382 Hinnerup

Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens

Asmildklostervej 11, 8800 Viborg

Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg

Elmebjergvej 27A, 4180 Sorø