Det indledende arbejde til højhastighedsjernbanen på Vestfyn er i gang

Forside / Nyheder / Det indledende arbejde til højhastighedsjernbanen på Vestfyn er i gang
Den nye dobbeltsporet højhastighedsjernbane vil berøre mange ejendomme på sin strækning fra Kauslunde til Odense V

Den nye jernbane skal placeres parallelt med den Fynske Motorvej – så motorvej og jernbane udgør en fælles transportkorridor. Lige som udbygningen af motorvejen er færdig går jernbaneprojektet i gang. Men inden jernbanen kan anlægges, skal Energinet flytte en stor naturgasledning, som på nuværende tidspunkt løber langs det tracé, hvor den kommende højhastighedsbane skal placeres. Når gasledningen er flyttet, så kan anlægget af jernbanen starte.

Ekspropriationskommissionen er i gang med at gennemføre ekspropriationsforretninger på de berørte ejendomme for så vidt angår gasledningen – det er derfor vigtigt for lodsejerne, at de har kendskab til projektets omfang og mulighederne for erstatning.

ML+ PARTNERS kan hjælpe med de juridiske spørgsmål, herunder at:

  • Få overblik over projektet og ekspropriationsprocessen
  • Udarbejde høringssvar og sikre, at lodsejerne stilles bedst muligt
  • Bistå ved møder – herunder til ekspropriationskommissionens besigtigelsesforretning og ekspropriationsforretning
  • Påklage projektet og erstatningens størrelse

Projektets betydning for lodsejerne og naboer til jernbanen

Før projekterne kan realiseres, så skal der erhverves arealer ved de berørte lodsejere – dette kan ske ved frivillige aftaler eller ved ekspropriation. For at sikre, at lodsejerne er stillet bedst muligt, så er det vigtigt, at have overblik over indgrebenes betydning for ejendommene – indgrebenes intensitet og erstatningen følges ad.

Gasledningen skal graves ned, og der pålægges en servitut på arealet. Endvidere skal gasledningen tydeliggøres visuelt med fysiske markeringspæle, så gaslednings forløb kan identificeres. Markeringspælenes betydning for den fremtidige drift samt strukturskaderne fra nedgravningen er nogle er de områder, som vi er særligt opmærksomme på hos ML+ PARTNERS, når vi ser på en erstatning.

Jernbanen kræver arealerhvervelse til selve jernbanen – endvidere vil der være tale om arealer til midlertidigt arbejdsareal i anlægsfasen. Derudover vil der blive pålagt servitutter på ejendommene og eventuelt naboejendomme som beskyttelseszoner – zoner der grænser op til jernbanen, hvor der ikke må bygges, tilplantes mv. Jernbanen vil forventeligt medføre støj, som også vil påvirke naboer til jernbanen.

Fremrykket ekspropriation

For nogle lodsejere vil flytningen af gasledningen og anlægget af den nye jernbane være så indgribende, at det vil være muligt at få eksproprieret hele ejendommen inden projektet realiseres. Adgangen til fremrykket ekspropriation ved jernbaneanlæg er i Jernbanelovens § 33, stk. 1. Det er altid en konkret vurdering, om man opfylder vilkårene for en fremrykket ekspropriation – som minimum skal følgende 3 betingelser være opfyldt:

  1. Projektet er særligt indgribende på ejendommen
  2. Der skal foreligge særlige tilfælde (særlige personlige forhold der er årsagen til anmodningen)
  3. Ejendommen kan ikke afhændes på normale vilkår (projektet hindrer et salg – ”stavnsbinder” lodsejeren)

Jernbanen forventes at kunne tages i brug ultimo 2028

Ekspropriationskommissionen gennemfører besigtigelsesforretninger og ekspropriationsforretninger i 2023 og 2024 for jernbaneprojektet. For gasledningen er dette i 2022 og 2023.

Primo 2023: Omlægning af gasledningen
Primo 2024: Opstart af anlæggelse af jernbaneprojekt
Ultimo 2028: Jernbanen kan tages i brug

Anlægsmyndighederne

Vejdirektoratet er bygherre på projektet og anlægsmyndighed for jernbaneprojetet. Energinet er anlægsmyndighed i forhold til omlægningen af naturgastransmissionssystemet.

Baggrunden for projektet

Den nye jernbane skal gøre det muligt at rejse hurtigere mellem de største byer i Danmark. Visionen om en hurtigere rejsetid stammer fra den såkaldte timemodel, som blev besluttet. Den nye højhastighedsjernvane skal have en mere lige linjeføring end den nuværende jernbane – det skal gøre det muligt at køre 250 km/t med toget.

Peter Krabbe
Advokat, Partner

Peter er partner i ML+ PARTNERS. Han er specialiseret rådgiver inden for landbrug, ekspropriation, energi og miljø.

+45 22 94 41 36
Se flere medarbejdere
Peter Krabbe