Dom i sag om “wrap-hø”

Forside / Nyheder / Dom i sag om “wrap-hø”

Artikel af advokat Katarina Holme

Den 23. februar 2024 blev der afsagt byretsdom i en tvist mellem en køber (sagsøger) og en sælger (sagsøgte) om salg af wrap-hø og tørt hø i rundballer. Advokatfirmaet ML+ PARTNERS bistod sagsøgte i sagen.

Sagen drejede sig om, hvorvidt ballerne var mangelfulde. Det viste syn og skøn, at en del af ballerne var. Dernæst var spørgsmålet, om de mangelfulde baller reelt stammede fra sagsøgte.

Sagsøger gjorde gældende, at vejesedler indhentet af sagsøger angav, at ballerne vejede væsentligt mindre end annonceret af sagsøgte, samt at de var fordærvede med mug og råd henset til, at de ikke var pakket med tilstrækkelig hårdhed/fasthed. Sagsøger gjorde gældende, at købet skulle hæves som følge af de påståede mangler.

På syns- og skønsforretning blev rundballerne skåret op, og det viste, at rundballerne under plasten var pakket med grønt og blåt trådnet. Sagsøgte angav her, at de alene anvendte grønt trådnet i deres produktion, og at ballerne derfor ikke kunne stamme fra dem. Sagsøgte gjorde også gældende, at der ikke var nogle andre aftagere af produktionen det pågældende år, som havde oplevet lignende problemer med råd og mug. Samlet set afviste sagsøgte derfor, at de mangelfulde baller var de samme baller, som sagsøger havde afhentet hos sagsøgte.

Skønsmanden afgav skønserklæring og udtalte bl.a.:

”På det foreliggende grundlag kan jeg ikke konstatere, hvorvidt ballerne på de vedlagte billeder […] er de samme, som forefindes og er anvist af sagsøger under skønsforretningen. På billederne står ballerne på vogne. Ved syns- og skønsforretningen var ballerne flyttet til gårdspladsen. Ballerne er desuden ikke forsynet med en entydig og permanent mærkning, som er synlig på billederne og på ballerne ved syns- og skønsforretningen”. (min understregning)

Byrettens dom:

Byretten gav sagsøger medhold i påstanden om ophævelse. Retten fandt det ubestridt at sagsøger afhentede baller hos sagsøgte som lignede de baller, der på skønsforretningen blev vurderet mangelfulde. Retten lagde vægt på sagsøgers forklaring om, at sagsøger aldrig tidligere eller sidenhen havde købt rundballer i hvid plast.

Sagsøgte ankede dommen til landsretten. I den forbindelse indgav sagsøgte yderligere bilag, indkaldte nye vidner og anmodede om forklaring af skønsmanden. Landsretten kom imidlertid frem til, efter sagsøgers (købers) påstand, at sagen skulle afvises efter retsplejelovens § 368A med henvisning til, at sagen ikke ville få et andet resultat i anken.

ML+ Kommentar:

Byrettens afgørelse skaber en meget problematisk retsstilling med en form for omvendt bevisbyrde. Hvor udgangspunktet i dansk ret er, at køber ved risikoens overgang må sikre sig entydig identifikation, så kom byretten her frem til, at den manglende entydige og permanente mærkning som anført af skønsmanden, ikke skulle tillægges vægt.

Det betyder, at risikoen for identifikationen af ballerne pålægges sælger.

Sagen blev ført af advokat Katarina Holme, fra Advokatfirmaet ML+ PARTNERS.

Katarina Holme
Advokat

Katarina er advokat i ML+ PARTNERS. Hun har stor erfaring med rådgivning i forhold til aftale- og kontraktretlige spørgsmål, retssagsbehandling og energiprojekter.

+45 30 22 45 80
Se flere medarbejdere